طلای خام (گرم)
خرید: 1,091,000
تومان
فروش: 1,011,000
تومان
انگشتر
گردنبند
دستبند
گوشواره
سرویس
طلای سفارشی

انگشتر کارتیه زنجیر

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 409,125
تومان
قیمت حدودی 2,768,412
تومان

گوشواره سوزنی کارتیه

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 490,950
تومان
قیمت حدودی 3,322,095
تومان

دستبند کارتیه

وزن تقریبی 7 گرم
بیعانه 1,145,550
تومان
قیمت حدودی 7,751,555
تومان

گردنبند دل آویز

وزن تقریبی 3.3 گرم
بیعانه 540,045
تومان
قیمت حدودی 3,654,304
تومان

گوشواره دایره آویز بلند

وزن تقریبی 5 گرم
بیعانه 818,250
تومان
قیمت حدودی 5,536,825
تومان

گوشواره آویز دایره

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 409,125
تومان
قیمت حدودی 2,768,412
تومان

انگشتر هشتی

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 480,040
تومان
قیمت حدودی 2,230,004
تومان

گردنبند حروف

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 327,300
تومان
قیمت حدودی 2,214,730
تومان

گردنبند دوقلب

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 327,300
تومان
قیمت حدودی 2,214,730
تومان

گردنبند طبیعت

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 327,300
تومان
قیمت حدودی 2,214,730
تومان

گردنبند خورشید

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 490,950
تومان
قیمت حدودی 3,322,095
تومان